KAS MĒS ESAM:

Par uzņēmumu

SIA "Vats"ir energoapgādes komersants, kas nodarbojas ar elektroenerģijas tirdzniecību.

“SIA "Vats" saimnieciskā darbība ir elektroenerģijas sadale un tirdzniecība, transformējot 110kV uz 6/10 kV un 0,4 kV un piegādājot to apakšstacijai pieslēgtiem patērētājiem. Sabiedrības kapitāldaļas pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai un privātam kapitālam.

Sabiedrība ir uzņēmums, kas nodarbojas ar sadales tīklu ekspluatāciju un attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, uzskaiti, jaunu pieslēgumu izveidi, elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniegšanu un elektroenerģijas piegādi rūpnieciskajiem uzņēmumiem savā apkalpošanas teritorijā.

sabiedrība savu saimniecisko darbību veic ierobežotā teritorijā Ventspils pilsētas robežās, licencē noteiktās darbības teritorijā, kas pārsvarā ir Ventspils brīvostas teritorija un tai nav tiesību savus pakalpojumus sniegt citā teritorijā - ārpus Ventspils pilsētas robežām. Līdz ar to, SIA "Vats" saimnieciskā darbība ir specifiska, saistīta ar lieliem klientiem no rūpniecības sektora, kas savu saimniecisko darbību veic Ventspils pilsētas teritorijā.

Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāldaļu turētāji un to pilnvarotie pārstāvji.
Sabiedrības izpildinstitūcija ir Valde, kurā ir viens loceklis.


Valdes loceklim ir vienpersoniskas pārstāvības tiesības Sabiedrības vārdā un tas veic Sabiedrības vadību saskaņā ar likumu, statūtiem un Valdes reglamentu.
Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce.

 

Misija. Vīzija. Mērķis.

 

MISIJA - piegādāt kvalitatīvu un drošu elektroenerģiju klientiem licences darbības zonā un nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīkla attīstību.

VĪZIJA – kļūt par ekonomiski izdevīgāko elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzēju Ventspilī, savas darbības zonas ietvaros.

MĒRĶIS - Sabiedrības  vispārējais stratēģiskais mērķis ir ilgtspējīga un ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšana, efektīvi pārvaldot elektrotīklu, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai, uzņēmumu un Ventspils pilsētas izaugsmei.

Apzinoties, ka elektroenerģija ir produkts, bez kura nav iedomājama ne Latvijas tautsaimniecības, nedz arī mūsdienīgas sabiedrības attīstība, Sabiedrības galvenais mērķis ir būt efektīvam un dinamiskam elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzējam, rūpējoties par elektroapgādes drošumu, klientu apkalpošanas uzlabošanu, pakalpojumu pieejamību un vidi. Uzņēmums atbalsta atzītu kvalitātes standartu ievērošanu un resursu racionālu izmantošanu.

 

KAPITĀLSABIEDRĪBAS VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Elektroenerģijas piegāde un sadale – nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām (tādejādi nodrošinot pašvaldības kapitālsabiedrību, kas piedalās pašvaldības komunālo pakalpojumu sniegšanas funkcijas realizācijā, pakalpojumu nepārtrauktību)
Un citām juridiskām personām, kā arī nodrošināt plānveida uzturēšanas darbus un iekārtu modernizēšanu atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām
Un nodrošināt drošu elektroapgādi Ventspilī (kapitālsabiedrībai aktīvi jāiesaistās valsts elektroapgādes politikas veidošanā,
Jāintegrē elektriskos tīklus pilsētvidē un labiekārtojuma infrastruktūrā, ņemot vērā Ventspils pilsētas attīstības atkarību no piegādājamās elektroenerģijas jaudas
Un elektroenerģijas sistēmas drošuma un to, ka kapitālsabiedrībai piederošā infrastruktūra sekmē Ventspils pilsētas pašvaldības stratēģiski svarīgās teritorijas
Ventspils brīvosta attīstību.